Jan. 20, 2011 @ 7:06 PM _

Mushroom.

+ High-res

Mushroom.

Jan. 20, 2011 @ 6:58 PM _

Lighter.

+ High-res

Lighter.

Jan. 19, 2011 @ 6:58 PM _

Purple Kush.

+ High-res

Purple Kush.

Jan. 19, 2011 @ 6:49 PM _

Burlington, Vt.

+ High-res

Burlington, Vt.

Jan. 19, 2011 @ 6:46 PM _

Lakeview

+ High-res

Lakeview

Jan. 19, 2011 @ 6:43 PM _

Middle Eastern window

+ High-res

Middle Eastern window

Jan. 19, 2011 @ 6:25 PM _

Moss.

+ High-res

Moss.

Nov. 22, 2010 @ 9:20 PM _

Mason jar full of crude oil.

+ High-res

Mason jar full of crude oil.

Nov. 21, 2010 @ 11:16 PM _

Picnic Table

+ High-res

Picnic Table